Gegevensbescherming

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

Algemene informatie

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u terug in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
Het verzamelen van gegevens op deze website gebeurt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant van de website zijn in het impressum van deze website terug te vinden.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze ons meedeelt. Het kan daarbij gaan om gegevens die u bv. invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming tijdens het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de site). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op de website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos ter beschikking te kunnen stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om rectificatie of wissing van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming voor de verwerking van gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt bovendien het recht om in bepaalde gevallen beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder hebt u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor vragen hierover of andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u zich steeds tot ons richten op het adres vermeld in het impressum.

Analysetools en tools van derden

Tijdens het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring terug.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

 

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijk bindende bedrijfsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Onderhavige privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen op het feit dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:
FINN-ROOF Dachsysteme AG
Zur Domäne 23
B-4750 BÜTGENBACH

telefoon: +32(0)80 44 60 60
e-mail: info@finn-roof.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen o.d.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een eenvoudig e-mailbericht naar ons volstaat daarvoor. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBEURT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING TERUG. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DERGELIJKE MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken in een gangbare en machineleesbare vorm aan uzelf of derden te laten overhandigen. In zoverre u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit enkel, in zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u naar ons als exploitant van de site stuurt gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling ingeschakeld is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor vragen hierover of andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u zich steeds tot ons richten op het adres vermeld in het impressum.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voor vragen hierover kunt u zich steeds tot ons richten op het adres vermeld in het impressum. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U hebt gedurende de controle het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u in de plaats van wissing beperking van gegevensverwerking verzoeken.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht om in de plaats van wissing beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen tegenover elkaar worden afgewogen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

  Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

3. VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

Cookies

Onze internetsites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op uw eindapparatuur. Ze worden ofwel tijdelijk gedurende een sessie (sessiecookies) of blijvend (permanente cookies) op uw eindapparatuur opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur staan tot u ze zelf wist of uw webbrowser ze automatisch wist.

Er kunnen ten dele ook cookies van derden op uw eindapparatuur worden opgeslagen, als u onze site bezoekt (thirdpartycookies). Deze laten ons of u toe bepaalde diensten van deze derde (bv. cookies voor het afhandelen van betaaldiensten) te gebruiken.

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bv. de winkelmandfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te analyseren of reclame weer te geven.
Cookies die noodzakelijk zijn voor de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of om bepaalde, door u gewenste functies ter beschikking te stellen (functionele cookies, bv. voor de winkelmandfunctie) of om de website te optimaliseren (bv. cookies die het internetpubliek meten) worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen, in zoverre er geen andere rechtsgrond wordt opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en geoptimaliseerd ter beschikking te stellen. In zoverre toestemming werd gevraagd voor het opslaan van cookies, gebeurt het opslaan van de bewuste cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt, als men cookies wil plaatsen en u ze enkel van geval tot geval toestaat, voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In zoverre er cookies van derden of voor analysedoeleinden worden ingezet, zullen wij u in het kader van deze privacyverklaring hierover afzonderlijk inlichten en evt. om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons overmaakt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostname van de computer die toegang heeft
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres.

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website; hiervoor moeten de serverlogfiles worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons aanvragen stuurt via het contactformulier, worden uw ingevoerde gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van daaropvolgende vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, in zoverre uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is om maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst. In alle andere gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aanvragen die aan ons zijn gericht (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), in zoverre die werd gevraagd.

De gegevens die u op het contactformulier hebt ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensverwerking vervalt (bv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonsgegevens die daaruit blijken (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, in zoverre uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is om maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst. In alle andere gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aanvragen die aan ons zijn gericht (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), in zoverre die werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactaanvragen hebt toegestuurd, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensverwerking vervalt (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

4. ANALYSETOOLS EN MARKETING

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetools gebeuren op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn marketing te optimaliseren. In zoverre navenante toestemming werd gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering ingeschakeld. Uw IP-adres wordt daardoor door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort vóór overdracht naar de VS. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar verkort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het websitegebruik en het internetgebruik ten opzichte van de exploitant van de website te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin
U kunt het opslaan van de cookies door navenante instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden verzameld aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website in de toekomst verhindert: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website in de toekomst verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Verwerking
Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en zetten de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Bewaartermijn
Gegevens op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen die bij Google zijn opgeslagen en die met cookies, gebruikersherkenningen (bv. user-ID) of reclame-ID’s (bv. dubbelklikcookies, reclame-ID van Android) verbonden zijn, worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details hierover vindt u via de volgende link: support.google.com/analytics/answer/7667196.

5. PLUG-INS EN TOOLS

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps dient uw IP-adres te worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van ons onlineaanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die wij op de website hebben vermeld. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. In zoverre navenante toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.